درخواست نمونه فرآورده
درخواست خرید فرآورده
درخواست گزارش آزمایش فرآورده ها

کاربردها

استانداردها

گواهی های وندورلیست

فرم ها و لینک ها

ویدئوها

دیتاشیت های تکنوس

بروشورها

FBE برای پوشش سه لایه لوله (3LPE)

FBE پوشش دولایه لوله (Dual epoxy)

پوشش اپوکسی فلوکوت داخل لوله

پوشش پلی یوریا

دیتا شیت ها